top of page

Büyüklimanlı Transgenic Laboratory

Konya, Türkiye

2022

Konya Meram University

8.000 m2

bottom of page